Team

Besprechungsraum © tichy photography

Team

Unterschrift
Ansprechpartner

 

Leiterin der Gedenkstätte
Uljana Sieber
E-Mail uljana.sieber@
denk-mal-dresden.de

 

Personal und Finanzen
Kay Schulz
E-Mail kay.schulz@
denk-mal-dresden.de

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Christine Bücher
E-Mail christine.buecher@denk-mal-dresden.de

 

Zeitzeugenbüro
Katrin Thiel
E-Mail katrin.thiel@
denk-mal-dresden.de

 

Besucherservice
Günter Voigt
E-Mail guenter.voigt@
denk-mal-dresden.de
Antje Friedrich
E-Mail
antje.friedrich@denk-mal-dresden.de

 

Technik
Ken Wagner
E-Mail ken.wagner@
denk-mal-dresden.de

 

Empfang
Tel. 0351 646 54 54
E-Mail empfang@
denk-mal-dresden.de